Terms Of Use

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Χρήσιμες Πληροφορίες 

1. Σκοπός των παρακάτω όρων δεν είναι να λογοκρίνουν ή να περιορίσουν τις δυνατότητες σας αλλά αντιθέτως τέθηκαν για να διασφαλίσουν τόσο το αναγκαίο επίπεδο στις συζητήσεις , όσο και την αποφυγή τυχών παρεξηγήσεων μεταξύ των μελών αλλά και για να εξασφαλίσουν την ομαλή και πάνω από όλα δημοκρατική διεξαγωγή των συζητήσεων.

2. To Site/Forum σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων των μελών του.

3. Επίσης σαν ενεργό μέλος οφείλετε να σεβαστείτε τους παρακάτω κανόνες οι οποίοι ακολουθούνται κατά γράμμα και είναι απαράβατοι και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις για κανέναν πού θα τούς παραβιάσει.

4. Εφόσον Αποδέχεστε τούς Κανονισμούς Συμμετοχής και συμφωνείτε με αυτούς μπορείτε να γραφτείτε μέλος μας. Αν Δεν τούς Αποδέχεστε τότε παρακαλώ φύγετε από την Σελίδα μας. Η Εγγραφή Μέλους δεν είναι Υποχρεωτική.

Οι Ποινές και οι Κυρώσεις για τούς χρήστες πού δεν τηρούν τούς Κανονισμούς Συμμετοχής

1. Οι χρήστες που δεν τηρούν τους παραπάνω κανόνες θα δέχονται σχετικές προειδοποιήσεις από τους Administrators/Moderators μέσω προσωπικού μηνύματος (PM) ή E-MAIL. αυτές μεταφράζονται σε δύο (2) προειδοποιήσεις (WARNING) και μία (1) τελική προειδοποίηση (BANNED) πού θα είναι απλά η κοινοποίηση ότι μόλις έγινε η ΔΙΑΓΡΑΦΗ (DELETED) τού και ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ (BANNED) τού από το Site/Forum

2. Η συνεχιζόμενη καταπάτηση των κανονισμών συμμετοχής στο Forum θα αποφέρει την ΔΙΑΓΡΑΦΗ (DELETED) τού ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (BANNED) τού στο Site/Forum

Κανονισμοί Συμμετοχής 

1. Η συμμετοχή σάς στο Site/Forum προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων, οι οποίοι έχουν σκοπό να προφυλάξουν τους χρήστες που συμμετέχουν και να εγγυηθούν την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων. Οι Administrators/Moderators τού Site/Forum είναι οι υπεύθυνοι για την τήρηση αυτών των κανονισμών και σε αυτούς θα πρέπει να απευθυνθείτε για ό,τι έχει σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του Site/Forum.

2. Απαγορεύεται ρητά η αποστολή περιεχομένου όπως πορνογραφικού, περιεχομένου που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα, τρομοκρατικού, απειλητικού, υλικού , περιεχομένου που προωθεί θρησκευτικούς ή άλλους τρόπους προσηλυτισμού και γενικότερα περιεχόμενα που είναι ενάντια στα χρηστά ήθη.

3. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων που περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο, θίγοντας και προκαλώντας τους υπόλοιπους χρήστες. Κάθε γνώμη -όσο ακραία και αν είναι- έχει δικαίωμα να ακουστεί, μπορεί όμως να εκφραστεί με πολλούς αποδεκτούς τρόπους και σίγουρα όχι μόνο με χρήση προσβλητικών λέξεων ή φράσεων.

4. Σεβαστείτε τα προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών και μην δημοσιοποιείτε ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, κ.α στοιχεία τρίτων χωρίς την άδεια τους.

5. Προσπαθήστε να αποφύγετε (ΑΚΥΡΑ) μηνύματα, μηνύματα δηλαδή που είναι εκτός θέματος, που διακωμωδούν τη συζήτηση, κλπ. Η συστηματική αποστολή τέτοιων μηνυμάτων από τον ίδιο χρήστη θα αποφέρει την διαγραφή τους, αφού πρώτα παρατηρηθεί ο χρήστης μέσω Προσωπικού Μηνύματος (PM).

6. Απαγορεύεται το SPAMMING και η αποστολή μηνυμάτων με μόνο σκοπό τη διαφήμιση προϊόντων, υπηρεσιών, κλπ.

7. Δεν επιτρέπετε η δημιουργία περισσότερων του ενός λογαριασμού ανά μέλος μόνο αν συντρέχει σοβαρός λόγος και μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Administrators/Moderators.

ENGLISH

Useful Information

1. Aim of following terms is not or to limit the possibilities of Site/Forum but on the contrary they were placed in order to they ensure so much the necessary level in the discussions, what the reject of chances of misunderstandings between the members but also in order to they ensure smooth and above all democratic conduct of discussions.

2. To Site/Forum in no case does not bring responsibility for the content of messages of his members.

3. Also as active member you owe to respect the following rules which are followed at letter and are irrefrangible and do not exist exceptions for no one where it forces them.

4. Provided that You accept the Regulations of Attendance and with them you can be written our member. If You do not accept them then I request you leave from the Pages of Site/Forum.

The registration of Member is not Obligatory. The sentences and the Sanctions for the users where they do not observe the Regulations of Attendance

1. The users that do not observe the rules will accept relative warnings from Administrators/Moderators via personal message (PM) or E-MAIL. these are translated in two (2) warnings (WARNING) and a (1) final warning (BANNED) where will be simply the notification that as soon as became the DELETION (DELETED) him and the EXCLUSION (BANNED) him from Site/Forum

2. The continuing trespass of regulations of attendance in Site/Forum will yield the DELETION (DELETED) him USER AND the PROHIBITION of ENTRY (BANNED) him in Site/Forum

Regulations of Attendance

1. Your attendance in Site/Forum presupposes the unconditional acceptance of terms, that has aim protects the users that participates and guarantees the smooth conduct of discussions. Administrators/Moderators him Site/Forum they are the persons in charge for the observation of these regulations and in them it will be supposed you are addressed for that it has relation with the way of operation of Site/Forum.

2. Is expressly prohibited the mission of content as pornografy, copyright, terrorist, threatening, material, content that promote religious or other ways of proselytism and more general content that are against virtuous.

3. Is prohibited the mission of messages that contains offensive content, offending and causing them remainder users. Each opinion – as long as extreme and if they is it has right it is heard, it can however it is expressed with a lot of acceptable ways and sure not only with use of offensive words or phrases.

4. Respect personal given other users and do not publicise names, telephones, addresses, Mr a elements third without their authorisation.

5. Try to avoid (INVALID) messages, messages that is to say that are except subject, that the discussion, etc the systematic mission of such messages from the same user will yield their deletion, after first is observed the user via Personal Message (PM).

6. Are prohibited the SPAMMING and the mission of messages with alone aim the publicity of products, services, etc.

7. You do not only allow the creation of more account per member if aids serious reason and only then with Administrators/Moderators.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close